INTEGRANTS

L’Associació Catalana de Juristes Demòcrates està formada per:

  • Juristes i professionals del Dret, en qualsevol de les seves expressions.

  • Estudiants de Dret.

  • Treballadors relacionats directament amb el dret o amb l’Administració de Justícia.

Així els nostres socis i sòcies són principalment advocats i procuradors, jutges i magistrats, fiscals, secretaris judicials, professors i catedràtics d’universitat, funcionaris de diverses administracions públiques i estudiants universitaris de Dret.

ELS NOSTRES FINS

Són fins de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates, entre d’altres:

  • Promoure la defensa dels Drets Humans, les llibertats públiques, la seguretat internacional i el reforçament de totes les normes que puguin ajudar als pobles i als individus a defensar-se millor contra la tirania, la injustícia i l’agressió.

  • Promoure que els éssers humans decideixin totalment el seu destí, procurant que realment siguin subjectes de dret.

  • Ajudar als pobles i a les persones a un exercici sobirà i efectiu de l’ús de les seves relacions econòmiques i socials, promovent un concepte actiu del dret, com instrument d’acció i realització, impedint que constitueixi un instrument de dominació i explotació sobre els pobles.

  • Combatre l’explotació dels pobles i de les persones, el racisme i qualsevol discriminació basada en el gènere, llengua, creences individuals, naixement i qualsevol altra circumstància personal o social.

  • La defensa de la independència efectiva de la Magistratura i l’aplicació social del dret.

  • Defensar el principi d’autodeterminació dels pobles i el dret que els assisteix quant a la seva independència i al seu desenvolupament.

  • Fer del dret un instrument al servei de la pau i el progrés social, la coexistència i les relacions pacífiques entre els estats, siguin quins siguin els seus règims polítics i socials.