ESTATUTS DE L'ACJD

Article 1

L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE JURISTES DEMOCRATES, d’ara endavant, l’Associació, és una entitat sense afany de lucre que es regeix per aquests estatuts i per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 2

Són fins de la present Associació, els següents:

 1. Promoure, entre els juristes, la defensa dels Drets Humans, les llibertats públiques, els drets dels pobles, la seguretat internacional i el reforçament de totes les normes, tècniques i procediments que puguin ajudar als pobles i als individus a defensar-se millor contra la tirania, la injustícia i l’agressió.

 2. Promoure que els éssers humans decideixin totalment el seu destí, procurant que realment siguin subjectes de dret.

 3. Ajudar als pobles i a les persones a un exercici sobirà i efectiu de l’ús de les seves relacions econòmiques i socials, promovent una concepció jurídica que no solament reivindiqui els drets passius de defensa i protecció, si no que impulsi un concepte actiu del dret, com instrument d’acció i realització, impedint que constitueixi un instrument de dominació i explotació sobre els pobles.

 4. Fomentar que els pobles decideixin les seves formes de govern, en els aspectes polític, econòmic i social, amb plena autonomia.

 5. Defensar el principi d’autodeterminació dels pobles i el dret que els assisteix quant a la seva independència i al seu desenvolupament.

 6. Defensar la igualtat de drets entre tots els pobles i donar suport a les seves lluites per la independència política, econòmica, social i institucional.

 7. Fer del dret un instrument al servei de la pau i el progrés social, la coexistència i les relacions pacífiques entre els estats, siguin quins siguin els seus règims polítics i socials.

 8. Lluitar per l’establiment d’un ordre internacional democràtic, en el que es faci renúncia al recurs de la força i es vagi cap a la desmilitarització i desarmament integral.

 9. Combatre l’explotació dels pobles i de les persones, el racisme i qualsevol discriminació basada en el gènere, llengua, creences individuals, naixement i qualsevol altra circumstància personal o social.

 10. Lluitar pel dret de les persones a la seva defensa, on aquest sigui violat, i a la protecció efectiva dels seus interessos.

 11. La defensa de la independència efectiva de la Magistratura i l’aplicació social del dret.

 

Article 3

L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE JURISTES DEMÒCRATES tindrà com a domicili social, el que es troba situat a Barcelona, Avinguda Portal de l’Àngel nº 7, àtic LK. Qualsevol canvi de domicili haurà de ser aprovat per la Junta Directiva i notificat a l’Assemblea General i a l’autoritat competent.

Article 4

L’àmbit territorial de l’Associació serà Catalunya. Es podran constituir delegacions dins del citat àmbit.

Article 5

Els òrgans directius de l’Associació seran l’Assemblea General de socis i sòcies i la Junta Directiva.

DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS/SÒCIES

Article 6

El màxim òrgan decisiu de l’Associació el constitueix l’Assemblea General de socis i sòcies, la qual està integrada per tots i cada u dels socis amb els mateixos drets i deures. L’Assemblea General podrà ser ordinària o extraordinària.

Article 7

L’Assemblea General ordinària es convocarà, preceptivament, una vegada a l’any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic. 

Són competència de l’Assemblea General de l’associació: 

 1. Aprovar, si escau, el balanç econòmic de l’Associació i l’estat de comptes.

 2. Aprovar, si escau, el pressupost de l’exercici econòmic en el qual se la convoca.

 3. Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern.

 4. Modificar els estatuts.

 5. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’Associació o al pagament de les despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’Associació.

 6. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’Associació.

 7. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

 8. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.

 9. Conèixer les sol·licituds presentades per a ser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per raó diferent de la separació definitiva.

 10. Ratificar, si escau, la baixa disciplinària dels associats i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.

 11. Ratificar, si escau, la baixa disciplinària dels associats i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.

 12. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i contronar-ne l’activitat.

A la convocatòria hi haurà de constar, també, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir.

Article 8

L’Assemblea General Extraordinària, es podrà convocar sempre que s’estimi convenient, per part de la Junta Directiva, o per escrit signat, al menys, pel 10% dels socis i sòcies i comunicat a la Junta Directiva, en aquest últim cas es farà constar en l’escrit signat pels socis la proposta d’ordre del dia. La Junta Directiva estarà obligada, necessàriament a convocar l’Assemblea General Extraordinària, en tots els supòsits en que rebi la petició signada, esmentada anteriorment. En aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de 30 dies a comptar de la sol·licitud. L’Assemblea General Extraordinària podrà decidir sobre qualsevol problema de l’Associació, excepte, sobre matèries reservades a l’Assemblea General Ordinària.

Article 9

Tant l’Assemblea General Ordinària com l’Assemblea General Extraordinària seran presidides pel President de la Junta Directiva, que és a la vegada President/a de l’Associació, i actuarà com a Secretari/ària, el de la Junta Directiva. En el supòsit que cap d’ells no pogués assistir a qualsevol de les Assemblees Generals, seran substituïts, successivament, pel vicepresident o vicepresidenta de més edat de la Junta Directiva.

Article 10

De cada Assemblea General de Socis, ja sigui Ordinària o Extraordinària, serà estesa l’acta corresponent, que figurarà en el llibre d’actes, i que caldrà que sigui signada pels que actuïn de President/a i Secretari/ària.

Article 11

La convocatòria de les Assemblees Generals de Socis, ja siguin Ordinàries o Extraordinàries, hauran d’incloure el corresponent ordre del dia, i hauran ser adreçades a tots els soci i sòcies, com a mínim, amb quinze dies d’antelació a la seva celebració, per mitjà de comunicació electrònica.

Article 12

Les Assemblees Generals de Socis i sòcies, tant Ordinàries com Extraordinàries, es podran reunir, en primera o segona convocatòria. Per reunir-se en primera convocatòria serà necessari l’assistència de la meitat mes u dels socis. En segona convocatòria, l’Assemblea General es considerarà constituïda, sigui quin sigui el nombre de socis i sòcies assistents.

Article 13

Els acords a les Assemblees Generals de Socis i Sòcies s’adoptaran sempre per votació, tenint cada soci dret a un vot, i sent necessària la majoria simple, excepte per a la dissolució de l’Associació, que haurà de comptar amb la majoria de 2/3 i, per la reforma dels Estatuts, per la que caldrà la majoria absoluta, sempre dels assistents. En cas d’empat el vot diriment serà el del President/a de la Junta Directiva, o de qui en faci les funcions.

Article 14

Els socis i sòcies , per majoria simple en Assemblea General Ordinària o Extraordinària, podran aprovar un Reglament de Règim interior de l’Associació, que desenvolupi els presents Estatuts.

DE LA JUNTA DIRECTIVA

Article 15

La Junta Directiva és l’organisme de gestió, representació i administració de l’Associació.

La Junta Directiva estarà formada per un màxim de 15 socis que, trobant-se en plenitud dels seus drets socials, siguin escollits mitjançant elecció democràtica.

Aquests socis ocuparan els càrrecs següents:

 • President/a.

 • 4 vice-presidents.

 • Secretari/ària.

 • Tresorer/era.

 • 8 vocals.

Article 16

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directius que aquesta Assemblea estableixi.

 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació han de satisfer.

 4. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

 5. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

 6. Contractar els empleats que l’Associació pugui tenir.

 7. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics , entitats i altres persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts.

 8. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.

 9. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

La Junta Directiva serà renovada cada tres anys. Ningú podrà ser escollit per ocupar el mateix càrrec en més de dos mandats consecutius, excepció feta dels vocals.

L’elecció de la Junta Directiva tindrà lloc durant el segon trimestre natural de l’any mitjançant un procediment democràtic que garanteixi l’adequada gestió de l’ACJD i permeti la presència en els òrgans directius de les minories qualificades que puguin existir en el seu sí.

Els càrrecs que quedin vacants durant el seu mandat podran de ser coberts per decisió de l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

Article 18

Les candidatures per l’elecció total o parcial de la Junta Directiva hauran de ser presentades davant la Junta Directiva sortint, amb la indicació del càrrec de la Junta Directiva al qual pretenen presentar-se. El sistema de presentació podrà ser, tant individual, com col·lectiu.

Article 19

Serà funció del President/a representar la Junta Directiva i l’Associació davant de tercers, dins dels límits establerts per la normativa legal vigent. Igualment és el President el que convoca la Junta Directiva. Aquesta convocatòria l’haurà de fer al menys un cop al mes o quan ho demanin un terç dels membres que la composen.

Article 20

És funció del Secretari/ària aixecar l’acta de totes les reunions de la Junta Directiva i de les Assemblees Generals; les Actes de la Junta Directiva i de les Assemblees Generals hauran de ser signades pel President/a i el Secretari/ària.

Article 21

Serà funció del Tresorer/era de l’Associació, la custodia dels fons econòmics d’aquesta, dur les operacions comptables, de qualsevol tipus que es realitzin i de tenir conjuntament, amb el President/a i el Secretari/ària de l’Associació, la titularitat dels comptes bancaris o d’estalvi.

Serà funció del Tesorer/era la custodia dels llibres comptables de l’Associació i la realització dels projectes de balanç i pressupostos de la Junta Directiva.

Article 22

Les reunions de la Junta Directiva s’hauran de notificar als seus membres, al menys amb tres dies d’antelació, donant-los a conèixer la proposta de l’Ordre del Dia.

Les reunions de la Junta Directiva seran obertes a l’assistència de qualsevol soci, que podrà intervenir en el corresponent torn de precs i preguntes, sense perjudici de les facultats de moderació del President/a.

La Junta Directiva podrà acordar la creació de comissions de treball, obertes a tots els socis i sòcies i en les que hi podran participar, a proposta del Coordinador i previ acord de la Junta Directiva, persones que no ostentin la condició de socis.

Les comissions així constituïdes escolliran d’entre els seus membres un coordinador, que haurà de ser membre de la Junta Directiva.

Article 23

Les reunions de la Junta Directiva, també ho seran en primera i segona convocatòria. Per la reunió en primera convocatòria serà necessària la presència de la meitat més ú dels seus membres. En segona convocatòria es constituirà, vàlidament, sigui quin sigui el seu nombre d’assistents.

Article 24

A les reunions de la Junta Directiva, els acords sempre s’adoptaran per majoria simple, tenint cada un dels membres dret a un vot. En cas d’empat serà vot diriment, el del President/a i, si faltés, el del Vicepresident de més edat.

Article 25

Quan el nombre de socis o altres raons ho aconsellin, es podran constituir delegacions territorials de l’Associació. Aquestes Delegacions es constituiran mitjançant un Plenari, que es reunirà, com a mínim una vegada a l’any i un Secretariat, escollit pel Plenari, compost per un mínim de tres socis que ostentaran els càrrecs de President/a, Secretari/ària i Tresorer/era, mes el nombre de vocals que el Plenari, consideri adient. 

El Secretariat Permanent de la Delegació es reunirà, sempre que ho cregui convenient, o a proposta del Plenari de Delegació i, que en tot cas una vegada a l’any, amb els respectius Secretaris de Delegació a la seu d’aquesta.

A proposta de la Junta Directiva o de la meitat mes un dels Secretaris de Delegació existents es reunirà la Coordinadora de l’Associació, composta per tots els membres de la Junta Directiva i de tots els Secretaris de Delegació.

Les Delegacions territorials, a més de participar en les activitats generals de l’ACJD, podran adoptar els acords que tinguin per convenient i siguin conformes als presents estatuts, sempre hi quan rebin el recolzament necessari de la Junta Directiva.

Previ acord de la Junta Directiva, les Delegacions territorials, podran reservar-se per les seves pròpies activitats una part de les quotes dels associats de les respectives Delegacions.

Les Delegacions territorials funcionaran d’acord amb els mateixos principis que els òrgans regulars de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates

Article 26

Per ser admès com a soci i sòcia de l’Associació, serà necessari presentar per escrit la corresponent sol·licitud.

La Junta Directiva, si el sol·licitant reuneix els requisits legalment i estatutàriament exigibles, l’admetrà sense més tràmits. En cas contrari, o bé si el candidat o nou soci hagués atemptat notòriament amb la seva actuació contra l’Associació o els seus fins, podrà la Junta Directiva rebutjat motivadament la sol·licitud donant compte a la primera Assemblea General, tan Ordinària com Extraordinària, que es celebri.

Article 27

Per ser admès com a soci i sòcia, cal reunir els requisits exigits legalment, amb caràcter general, i a mes, ésser estudiant o professional del dret, en qualsevol de les seves expressions o treballador relacionat directament amb el dret o l’administració de justícia.

Article 28

El cessament en la condició de soci, haurà de ser acordada per la Junta Directiva, i ratificada per l’Assemblea General, sempre que aquest cessament s’acordi contra la voluntat del soci afectat.

Seran motius per a la pèrdua de la condició de socis prèvia incoació, si escau, d’un procediment sancionador:

 1. Atemptar contra les finalitats de l’Associació.

 2. Renúncia voluntària de la condició de soci.

 3. Defunció del soci.

 4. Deixar de pagar les quotes establertes.

Article 29

Son drets dels socis i sòcies:

 1. Participar a les Assemblees Generals, tant Ordinàries com Extraordinàries, amb veu i vot, en condicions d’absoluta igualtat.

 2. Escollir a la Junta Directiva i tots i cada ú dels càrrecs de l’Associació.

 3. Presentar-se a l’elecció per qualsevol dels càrrecs de la Junta Directiva.

 4. Sol·licitar de la Junta Directiva la convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària o promoure la subscripció de signatures necessàries per la seva convocatòria.

 5. Participar en tots els actes que organitzi l’Associació.

 6. Ser convocat/ada, amb l’antelació assenyalada, a la celebració de les Assemblees Generals.

 7. Sol·licitar a les Assemblees Generals qualsevol aclariment sobre el funcionament de l’Associació en tots els ordres.

 8. Rebre informació, en qualsevol moment i sobre qualsevol tema de la Junta Directiva.

Article 30

Son deures dels socis i sòcies:

 • Col·laborar amb l’Associació en l’acompliment dels objectius socials, en tot l’àmbit on desenvolupi les seves activitats.

 • Assistir a les Assemblees Generals Ordinàries i Extraordinàries per contribuir a la marxa democràtica de l’Associació.

 • Pagar puntualment les quotes periòdiques, acordades per l’Assemblea General Ordinària.

Article 31

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus i greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació.

Seran considerades infraccions greus atemptar contra les finalitats de l’Associació i deixar de pagar les quotes establertes. En quant a infraccions lleus es consideraran com a tals les conductes incorrectes en les relacions amb els socis i totes aquelles conductes que impedeixin el correcte desenvolupament d’activitats pròpies de l’Associació quan tinguin la consideració de lleus. 

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La junta nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia de la persona presumptament infractora. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.

Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’assemblea general, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

Article 32

Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de:

 • Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.

 • Les subvencions oficials o particulars.

 • Les donacions, les herències o els llegats.

 • Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 33

Tots els membres de l’ associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals – que s’han d’abonar per trimestres o semestres, segons disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 34

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 35

La Junta Directiva de l’Associació serà l’organisme encarregat del cobrament i control de les quotes i podrà delegar aquestes funcions en el Tresorer/era de l’Associació.

Article 36

La dissolució de l’Associació, només podrà ser acordada, per 2/3 parts dels socis i sòcies de l’Assemblea General, essent funció de la Junta Directiva la realització de tots els tràmits pertinents per la dissolució.

Article 37

En el supòsit de la dissolució de l’Associació i a efectes de la normativa legal vigent, el patrimoni social que existís en el moment en que aquesta es produeixi serà donat a l’Associació d’Amics de les Nacions Unides.

Primera

El sistema de renovació de la Junta Directiva previst als articles 14 i 15 dels presents Estatuts entrarà en vigor per les renovacions que s’hagin de fer a la finalització dels mandats que es produeixin a partir de la inscripció dels nous Estatuts al Registre d’Associacions.

Segona

L’entrada en vigor de la durada de 3 anys dels mandats dels càrrecs de la Junta Directiva es produirà a partir dels nomenaments que es produeixin a partir de la inscripció dels nous Estatuts al Registre d’Associacions.

Tercera

L’entrada en vigor del règim sancionador es donarà a partir de les infraccions que es produeixin a partir de la inscripció dels nous Estatuts al Registre d’Associacions.