CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 2014

A causa de la propera finalització del seu mandat, la Junta Directiva ha aprovat la convocatòria d’eleccions per a la seva renovació. A continuació podeu trobar la comunicació que s’ha fet arribar a tots els nostres socis i sòcies mitjançant correu electrònic, juntament amb el calendari i les disposicions electorals aplicables.

Benvolguts socis i sòcies,

La Junta Directiva, a la seva reunió de 24 d’abril de 2014, i d’acord amb el que disposa l’article 17 dels estatuts vigents de l’ACJD, convoca eleccions per a la seva renovació el proper divendres 27 de juny de 2014.

De conformitat amb els apartats números 1 i 2 del Reglament Electoral, s’obre el termini per a la presentació de candidatures, que quedarà improrrogablement tancat el dilluns 2 de juny de 2014. Totes les candidatures hauran de reunir els requisits de l’article 2 del Reglament Electoral, i hauran de ser presentades de manera telemàtica mitjançant correu electrònic a l’adreça info@acjd.org.

A continuació adjuntem la transcripció del text dels articles 15 a 18 dels Estatuts i del Reglament Electoral, aprovat en l’Assemblea General Extraordinària de 3 de gener de 1991.

Animem des d’aquí a tots els socis i sòcies a participar més activament en el si de l’Associació, encoratjant-los a presentar-se per a formar part de la nova Junta Directiva. Us recordem que, des de la part privada de la nostra web, podeu posar-vos en contacte directament amb cadascun dels membres de la Junta. Si encara no teniu activat l’accés a aquesta secció privada per a associats, us preguem que us poseu en contacte amb nosaltres.

Rebeu una cordial salutació,

Andrés Pérez Subirana
president@acjd.cat

Francisco J. Pérez Ruiz
secretari@acjd.cat


ESTATUS VIGENTS DE L’ACJD

Article 15

La Junta Directiva és l’organisme de gestió, representació i administració de l’Associació.

La Junta Directiva estarà formada per un màxim de 15 socis que, trobant-se en plenitud dels seus drets socials, siguin escollits mitjançant elecció democràtica.

Aquests socis ocuparan els càrrecs següents:- President/a.
– 4 vice-presidents.
– Secretari/ària.
– Tresorer/era.
– 8 vocals.

Article 17

La Junta Directiva serà renovada, com a mínim per terços, cada tres anys. Ningú podrà ser escollit per ocupar el mateix càrrec en més de dos mandats consecutius, excepció feta dels vocals.

L’elecció de la Junta Directiva tindrà lloc durant el segon trimestre natural de l’any mitjançant un procediment democràtic que garanteixi l’adequada gestió de l’ACJD i permeti la presència en els òrgans directius de les minories qualificades que puguin existir en el seu sí.

Els càrrecs que quedin vacants durant el seu mandat podran de ser coberts per decisió de l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

Article 18

Les candidatures per l’elecció total o parcial de la Junta Directiva hauran de ser presentades davant la Junta Directiva sortint, amb la indicació del càrrec de la Junta Directiva al qual pretenen presentar-se. El sistema de presentació podrà ser, tant individual, com col·lectiu.

Els càrrecs de la Junta Directiva hauran de ser renovats, com a mínim en una tercera part, a la finalització del seu mandat, constituint els primers torns renovables 2 Vicepresidents, el Secretari i els vocals 1, 3, 5, i 7 i el segon torn de renovació, el President, el Tresorer i els vocals 2, 4, 6, i 8. 

DISPOSICIONS FINALS

Primera

El sistema de renovació de la Junta Directiva previst als articles 14 i 15 dels presents Estatuts entrarà en vigor per les renovacions que s’hagin de fer a la finalització dels mandats que es produeixin a partir de 1 de gener de 2014.

Segona

L’entrada en vigor de la durada de 3 anys dels mandats dels càrrecs de la Junta Directiva es produirà a partir dels nomenaments que es produeixin a partir de 1 de gener de 2014.


REGLAMENT ELECTORAL VIGENT

 1. En l’any que així correspongui estatutàriament, la Junta Directiva convocarà amb un mínim de 45 dies d’antelació, el dia de l’elecció que, necessàriament tindrà lloc en el segon trimestre natural de l’any, mitjançant una circular remesa a tots els socis, que obrirà el termini de presentació de les candidatures.
 2. Es podran presentar candidatures tant individuals, com parcials o totals de la Junta Directiva. Cada candidatura es presentarà signada per tots i cadascun dels candidats presentats, amb expressió del càrrec de la Junta Directiva al que opta cada un dels candidats. Podran ser candidats els socis inscrits amb data 31 de gener de l’any electoral. Ningú podrà ser proposat en més d’una candidatura. La secretaria de l’Associació rebrà les candidatures que es presentin i donarà al presentador una còpia segellada, amb expressió del dia i hora de la presentació.

  El termini de la presentació de les candidatures quedarà improrrogablement tancat el 25è dia anterior a la data electoral. Al següent dia feiner, la secretaria de l’ACJD remetrà a tots els socis una circular comunicant totes les candidatures presentades, ordenades per ordre de presentació, recordant la data d’elecció i informant de tots els acords adoptats per la Junta Directiva referents al procés electoral.
 3. Es constituirà una mesa electoral central que serà designada mitjançant sorteig que es realitzarà amb antelació al dia de la votació, en presència de representants de totes les candidatures que es presentin. El sorteig es farà d’entre tots els socis de l’ACJD amb exclusió dels candidats i de la Junta Directiva sortint. Si algun dels socis designats per aquest procediment s’excusés, la designació recaurà automàticament en el número correlatiu següent de la llista de socis.

  Els socis membres de cada Delegació de l’ACJD podran votar, bé en el domicili de la delegació, bé en el domicili social de l’ACJD a Barcelona. En cada Delegació es constituirà una mesa electoral, que estarà presidida pel president i secretari de la mateixa.

  La mesa electoral central examinarà les candidatures presentades i proclamarà les que reuneixin els requisits de l’article 2.
 4. Cada candidatura proclamada tindrà el dret, fins a 5 dies abans del dia d’elecció de demanar i que li siguin facilitades les etiquetes de tots els socis.
 5. En el cas de que es presenti una sola candidatura vàlida que cobreixi tots els càrrecs de la Junta Directiva, aquesta candidatura quedarà automàticament electa, sense necessitat de procedir a la votació i així es comunicarà immediatament a tots els socis. La nova Junta Directiva, així electa, convocarà en el terme màxim de 2 mesos una Assemblea General Extraordinària per presentar i aprovar, si s’escau, el seu programa d’actuació.
 6. La votació es realitzarà només per aquells càrrecs als quals optin més candidats que llocs a ocupar.

  El dia de la votació, els socis que tinguin una antiguitat mínima del 31 de gener del mateix any, podran votar en el local de l’ACJD o en les Delegacions, que romandran obertes des de les 9 del mati a les 20 hores. El vot serà personal i secret.
 7. Les paperetes de votació seran editades per l’Associació expressant el nom i cognoms del candidats a cada un dels càrrecs i per ordre alfabètic, per a cada càrrec, amb un requadre al costat de cada nom.

  El votant, indicarà els seu vot, mitjançant una creu als requadres corresponents fins al màxim de càrrecs a cobrir.

  Seran no valides les paperetes que no compleixin els anteriors requisits.
 8. El recompte de vots serà públic, tant en la seu de l’ACJD com en les Delegacions on s’hagin constituït meses electorals.
 9. Un cop fet l’escrutini, el President i el Secretari de cada mesa aixecaran acta dels seu resultat en la qual expressaran les impugnacions i protestes que qualsevol soci hagi pogut manifestar. Les Delegacions remetran immediatament a la seu de l’ACJD, per mitjà de telefax, una còpia de l’acta de l’escrutini i relació nominal de votants.
 10. El President i el Secretari de la mesa electoral central, un cop rebudes còpia de totes les actes d’escrutini de les Delegacions i finalitzat l’escrutini de la votació realitzada a la seu de l’ACJD realitzaran el recompte total de vots i proclamaran els candidats electes d’acord amb les següents regles:

  1. Resultaran electes els candidats a President, Secretari i Tresorer que hagin obtingut el màxim nombre de vots d’entre els candidats a cada un dels càrrecs.

  2. Si cap, o una sola de les candidatures completes hagués obtingut més d’un 30% del total de vots, computats mitjançant la suma de vots obtinguts per tots els candidats d’aquesta candidatura respecte a la suma dels vots obtinguts per tots els candidats, resultaran electes els quatre candidats a vicepresident i els vuit candidats a vocal que obtinguin el màxim nombre de vots.

  3. En el cas de que més d’una de les candidatures completes presentades obtinguin més del 30% de vots, d’acord amb el procediment exposat en punt 10.2, resultaran electes el candidat a vice-president i els dos candidats a vocals que més vots hagin obtingut de cada una d’aquestes candidatures. Per ocupar la resta de vicepresidències i vocalies no cobertes, resultaran electes els respectius candidats que hagin obtingut més vots, independentment de les candidatures en les que s’haguessin presentat, i amb exclusió de les ja electes.
 11. Els socis que hagin fet constar alguna impugnació o protesta en el moment de l’elecció o de l’escrutini, podran impugnar el resultat electoral dintre de les 24 hores següents, impugnació que serà resolta per la mesa electoral, al cap d’altres 24 hores, sense ulterior recurs.
Recent Posts